Specjalistyczne oddziaływania wobec osób odbywających karę pozbawienia wolności w dziale terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo.

Kadra penitencjarna Zakładu Karnego we Wronkach ze szczególną empatią obejmuje specjalistycznymi oddziaływaniami osoby odbywające karę pozbawienia wolności w oddziale terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo. Jest to bowiem populacja osadzonych szczególnie obciążona różnymi dysfunkcjami natury psychologicznej i psychicznej.

Wśród powodów kierowania skazanych do oddziału pojawiają się najczęściej  zaburzenia osobowości, trudności adaptacyjne, upośledzenie umysłowe. Są to też osoby, które nie potrafią radzić sobie z emocjami, stresem, tworzyć poprawnych relacji z ludźmi, wyrażać złości czy smutku. Jednocześnie osoby te złamały normy prawne, naruszyły ład i porządek oraz stanowią zagrożenie dla społeczeństwa. Dlatego praca z takim osadzonym stanowi nie lada wyzwanie dla zespołu terapeutycznego.

Psychologowie, wychowawcy i terapeuci zajęciowi pracują każdego dnia w oparciu o program terapeutyczny oddziału, którego podstawowym założeniem jest twierdzenie, iż oddziaływania psychologiczno-wychowawcze mogą doprowadzić do realizacji dwóch celów jednocześnie: osiągnięcia równowagi psychicznej skazanych oraz zwiększenia ich zdolności do poprawnego współżycia społecznego i realizacji głównych zadań społecznych. Osadzeni uczestniczą w zajęciach socjoterapeutycznych, zajęciach sportowych, informatycznych czy botanicznych, zajęciach z profilaktyki uzależnień, radzenia sobie z agresja, edukacji w zakresie pisania i czytania oraz warsztatach terapii zajęciowej. Proponowane formy pracy terapeutycznej pozwalają na nabycie i doskonalenie umiejętności ważnych dla nowego, zdrowego stylu życia osadzonych oraz stabilizacji ich stanu psychicznego.

Obchodzony 10 października 2020 roku Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego ma szczególny wymiar właśnie dla działu terapeutycznego. Jego kadra stawia sobie bowiem za cel wykorzystanie sprzyjających okoliczności, aby wzbudzić motywację osadzonych do dokonania zmian w ich funkcjonowaniu, które będą procentowały na wolności poszanowaniem wartości społecznych, zasad porządku prawnego, a tym samym umożliwią skazanym prawidłowe uczestniczenie w życiu społecznym oraz powstrzymanie się od powrotu do przestępstwa.

Tekst: mjr Danuta Zielińska
Foto: szer. Jolanta Żółkiewska